Badania pożarowe, elektrotechniczne i wybuchy fizyczne

Kryminalistyczne badania pożarowe
 • Gdzie - w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, znajdowało się ognisko pożaru (zarzewie ognia pożaru)?
 • Co było przyczyną wybuchu ognia?
 • Czy zaistniały pożar stanowił zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach?
 • Czy zaistniały pożar stanowił bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach?
 • Czy w zabezpieczonym materiale dowodowym - pobranym z okolic pogorzeliska, występują pozostałości substancji łatwo zapalnej? Jeśli tak to jakiej?
 • Czy prace spawalnicze wykonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy sposób wykonywania prac spawalniczych przyczynił się do powstania pożaru?
 • Czy na zabezpieczonych przewodach elektrycznych występują ślady zwarcia elektrycznego, iskrzenia, bądź przeciążenia? Jeśli tak, to czy wskazują na związek z przyczyną pożaru?
 • Jaki jest stan techniczny zabezpieczonych wkładek bezpiecznikowych? Jaka jest wartość prądowa wkładki bezpiecznikowej „naprawianej”? Czy stan techniczny „naprawianej” wkładki bezpiecznikowej mógł mieć związek przyczyną pożaru?
 • Czy zabezpieczony elektryczny ogrzewacz wnętrzowy posiada ślady wskazujące na związek z przyczyną pożaru?
 • Czy zabezpieczony osprzęt instalacyjny i urządzenia elektryczne miały związek z przyczyną pożaru?
 • Czy sposób wykonania „odprowadzenia” z paleniska kotła c.o. produktów spalania jest zgodny z obowiązującym unormowaniem?
 • Czy stan techniczny przewodu kominowego lub jego sposób wykonania przyczynił się do zapalenia konstrukcji dachowej i poddasza?
 • Co było przyczyną występowania w pomieszczeniu ponadnormatywnego stężenia tlenku węgla?
 • Czy stan wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kotła c.o. (gazowego podgrzewacza wody), jest zgodny z obowiązującymi przepisami?
 • Co było przyczyną występowania w pomieszczeniu mieszaniny powietrzno-gazowej o stężeniu wybuchowym?
 • Co spowodowało wybuchowe spalanie mieszaniny powietrzno-gazowej?
 • Co spowodowało wybuchowe spalanie mieszaniny powietrzno-pyłowej w urządzeniu odpylającym?
 • Co było przyczyną niekontrolowanego wycieku par płynnego gazu propanu-butanu?
 • Czy zastosowany osprzęt gazowy oraz połączenie elastyczne z odbiornikiem gazowym - w postaci węża, były odpowiednie dla przesyłanego medium gazowego?
 • Czy wykonywanie prac na instalacji gazowej wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji? Jeśli tak to jakich?
 • Czy stan techniczny instalacji gazowej alternatywnego zasilania samochodu wskazuje na jej związek z przyczyną pożaru pojazdu?
 • Czy podczas wykonywanych prac naprawczych gazowej instalacji samochodowej dochowano warunków bezpieczeństwa?
 • Co wskazuje, że przyczyną pożaru samochodu było podpalenie i gdzie znajdowało się miejsce rozprzestrzeniania ognia?
 • Czy sposób wykonania instalacji odgromowej mógł przyczynić się do powstania pożaru w przypadku bezpośredniego wyładowania atmosferycznego?
 • Czy wyładowanie atmosferyczne do instalacji odgromowej mogło skutkować uszkodzeniem urządzeń elektronicznych wewnątrz budynku?     
Badania elektrotechniczne (liczniki energii)
 • Czy stan techniczny licznika energii elektrycznej wskazuje, by ingerowano w jego ustrój pomiarowy?
 • Ile wynosi błąd pomiarowy licznika elektrycznego i czy mieści się on w granicach normatywnych?
 • Jakie mogło wynosić przeciętne zużycie energii elektrycznej w okresie od ..... do ......, przy eksploatowaniu odbiorników energii elektrycznej  o następujących mocach .... oraz zamieszkiwaniu w lokalu ... osób?
 • Czy stan licznika energii elektrycznej wskazuje, że oddziaływano na niego polem magnesu neodymowego? Jeżeli tak to w jaki sposób i czym to się objawia?
 • Co było powodem pojawienia się na metalowych elementach konstrukcyjnych - nie będących normalnie pod napięciem, niebezpiecznego napięcia dotykowego?
 • Jaka była droga przepływu prądu rażeniowego, którym został porażony poszkodowany?
 • Czy, przy wykonywaniu prac elektrycznych stosowano się do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa?
Wybuchy fizyczne (rozsadzenia)
 • Co spowodowało rozsadzenie konstrukcji kotła centralnego ogrzewania?
 • Czy sposób zabezpieczenia kotła c.o. przed ponadnormatywnym wzrostem ciśnienia był zgodny z obowiązującymi uregulowaniami technicznymi?
 • Co było przyczyną rozsadzenia zbiornika elektrycznego ogrzewacza wody (bojlera)?
 • Jaki jest stan techniczny zabezpieczonej armatury ciepłej i zimnej wody ogrzewacza wody (bojlera)?